Regulamin

 

REGULAMIN MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ

1.Celem konkursu jest:
• Budzenie i rozwój zainteresowań matematyką
• Aktywowanie młodzieży szkolnej do podejmowania samodzielnych prób rozwiązywania zadań o wyższym stopniu trudności
• Stworzenie okazji do sprawdzenia się w rozwiązywaniu zadań i porównania swych umiejętności w tym względzie z innymi uczniami.
2. Liga rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku, a kończy w czerwcu 2021 roku.
3. Uczestnikiem Ligi może być każdy uczeń klas 5-7 naszej szkoły.
4. Zadania będą zamieszczane co miesiąc na gazetce matematycznej i na stronie internetowej szkoły.
5. Uczestnictwo w lidze polega na rozwiązywaniu zadań konkursowych i przekazywaniu opracowanych rozwiązań do opiekuna Ligi, czyli do swojego nauczyciela matematyki, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.
6. Uczestnikiem zostaje się po złożeniu rozwiązania co najmniej jednego zadania.
7. Moment przystąpienia do Ligi można wybrać dowolnie. Nie ma też konieczności rozwiązywania zadań z każdej serii.
8. Rozwiązania zadań są ogłaszane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na tablicy ogłoszeniowej i na stronie internetowej szkoły.
9. Każda seria składa się z 5 zadań, każde zadanie za 4 punkty.
10. Rozwiązanie każdego zadania winno być napisane na arkuszu papieru podpisanym imieniem i nazwiskiem, podaniem klasy.
11. Prace powinny być samodzielne. Jednobrzmiące rozwiązania pisane przez różnych uczestników nie będą brane pod uwagę. Może również zostać sprawdzona samodzielność rozwiązania.
12. Łączna suma punktów do zdobycia w każdej serii wynosi 20 punktów.
13. Za każde zdobyte 20 punktów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą do dziennika.
14. Przy ocenie brana jest pod uwagę nie tylko poprawność merytoryczna i rachunkowa, lecz także pomysłowość metody i elegancja rozwiązania. Każde rozwiązanie musi być czytelne, zapisane wszystkie potrzebne obliczenia.
15. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, połączone z wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień nastąpi na koniec roku szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia matematyczne!!!

Organizator Ligi Matematycznej: Małgorzata Białas