Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ strony www.spkonojad.pl
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Konojadzie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Konojadzie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Konojadzie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast;
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
• odsłuchanie treści strony przez uprzednio zainstalowane oprogramowanie;
• podkreślone linki
• czytelna czcionka
• skala szarości

Skróty klawiszowe:
Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:
Brak

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Konojadzie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Cieślak, adres poczty elektronicznej konojad@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614431578. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa w Konojadzie mieści się w jednym budynku, który nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Budynek Szkoły Podstawowej w Konojadzie jest dwukondygnacyjny, nie ma w nim windy dla niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku brak podjazdu ułatwiającego wejście na parter.
Przy budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie brak wydzielonego miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne
Brak

Deklaracja Dostępności

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.